Urban Design

Zhengzhou Vanke Baguamiao Urban Design
Zhengzhou City,PRC
H-Change Shenzhen Buji Agricultural Wholesale Market
Shenzhen, PRC
H-Change Shenzhen Huanglongpo District Urban Design
Shenzhen, PRC
Shantou Jewelry City Masterplanning
Shantou, PRC
Vanke Lanzhou Anning District CBD
Lanzhou, PRC
Zhengzhou Baisha HQ Park
Zhengzhou, PRC
H-Change Qingdao Westcoast Bay
Qingdao, PRC
Vanke Nanning Pingle Boulevard Masterplanning & Concept Design
Nanning, PRC
to-top